Apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pomocy dla Arcachu w zakresie ratowania życia ludzkiego i dóbr kultury chrześcijańskiej zniszczonych w barbarzyńskich atakach wojsk Azerbejdżanu wspomaganych przez Turcję i najemników muzułmańskich wystosowali przedstawiciele polskiego świata nauki i kultury, dyplomaci, duchowni, publicyści, działacze polonijni, przedstawiciele życia społecznego. Apel poparli także naukowcy związani z Ośrodkiem Badań nad Kulturą Ormian – Andrzej Pisowicz, ks. Józef Naumowicz, Krzysztof Stopka, Andrzej A. Zięba i Jakub Osiecki. Poniżej prezentujemy tekst apelu.

na zdjęciu: Klasztor Gandżasar w Arcachu,
dawniej siedziba katolikosów Aghwanku, zwierzchników Kościoła Albanii Kaukaskiej

 

Więcej … Apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej

W nowym, siódmym z kolei, roczniku czasopisma „Lehahayer” za rok 2020, który ukaże się w najbliższym czasie, pomieszczone zostało 11 tekstów, artykułów, informacji i wspomnień. Dotyczą one trzech zagadnień: dzieje osadnictwa i gospodarki ormiańskiej w Polsce (Zamość, Stanisławów, Kuty), stosunek Ormian polskich do zmagań o niepodległość Armenii pod koniec XIX wieku i po pierwszej wojnie światowej (Robert Bogdanowicz, Towarzystwo Polsko-Ormiańskie), badania nad kulturą ormiańską w Europie Środkowej i Wschodniej (Czechy, Białoruś, Polska), dorobek naukowy zmarłego w ubiegłym roku badacza dziejów Ormian polskich, Wartana R. Grigoriana. Autorami tych tekstów są: Armen Checzojan (Mińsk, Białoruś), Andrzej Gliński (Wrocław), Aram W. Grigorian (Erywań, Armenia), Jewgienij Gurinow (Mińsk, Białoruś), Petra Košťálová (Praga, Czechy), Tomasz Krzyżowski (Kraków), Marcin Łukasz Majewski (Piotrków Trybunalski – Kraków), Maria Ohanowicz-Tarasiuk (Warszawa), Jakub Osiecki (Kraków), Andrzej Pisowicz (Kraków), Franciszek Wasyl (Kraków), Andrzej A. Zięba (Kraków).

Więcej … Nowy rocznik czasopisma „Lehahayer”

Profesor Andrzej Pisowicz
w dyskusji z prezydentem Armenii, Serżem Sarkisjanem

80 lat temu, 2 listopada w Siedliskach, urodził się Andrzej Pisowicz – wybitny polski armenista i iranistą, członek Rady Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską. Z tej okazji pracownicy i współpracownicy Ośrodka składają Panu Profesorowi serdeczne życzenia urodzinowe! Niefortunnie, ta ważna dla nas rocznica przypadła na czas pandemii i planowana uroczystość ku czci Profesora nie mogła się odbyć w zwyczajowej formie. Tym niemniej, jesteśmy z Nim myślami, dziękujemy za wspaniałe prace naukowe i mądre sądy o czasach, ludziach i sprawach, wyrażamy naszą wdzięczność za tyle lat pracy w dziedzinie dla naszego zespołu tak ważnej, prosimy o dalszą życzliwość i współpracę. I odśpiewujemy (w myślach) tradycyjną pieśń ku czci dostojnego Jubilata:

Plurimos annos, plurimos
Plurimos annos, plurimos
Annos, annos plurimos.

W uznaniu zasług dla poznania kultury ormiańskiej dedykujemy Profesorowi tom siódmy czasopisma „Lehahayer” za rok 2020.

Więcej … Osiemdziesięciolecie profesora Andrzeja Pisowicza

Instructuarius per me descriptus Stanislaum Piniecki Anno Domini 1691 Die 26ta februarij Oblatus M[agno] Domino D[omi]no Danieli Zarugowicz Thelon[eatori] S[acrae] R[egiae].M[aiestatits] et R[ei] Pub[li]cae Superintendenti Anno Domini 1692 – tak brzmi pełny tytuł rękopisu zakupionego ostatnio do zbiorów Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. Jest to unikatowy zabytek dziejów handlu międzynarodowego i polityki celnej w Królestwie Polskim na przełomie XVII i XVIII wieku. Sporządzony został w 1691 roku dla Daniela Zarugowicza, Ormianina polskiego, pełniącego funkcję superintendenta ceł ruskich i podolskich.

Więcej … Nowy nabytek rękopiśmienny Ośrodka: instruktuariusz celny Daniela Zarugowicza

Back to top