Zamieszczona poniżej bibliografia piśmiennictwa dotyczącego problematyki polsko-ormiańskiej obejmuje kilka jej aspektów. Znalazły się w niej informacje o publikacjach przede wszystkim poświęconych dziejom i współczesności polskich Ormian, a ponadto recepcji kultury ormiańskiej w Polsce i polskiej w Armenii, relacji polsko-ormiańskich (niezależnie od miejsca ich zaistnienia) oraz stosunków pomiędzy Polską a Armenią, wreszcie Polonii w Armenii. Staramy się objąć tym przeglądem bibliograficznym dorobek różnych nauk i specjalizacji badawczych, a więc: historii i jej nauk pomocniczych, historii religii, sztuki i literatury, politologii, językoznawstwa, prawoznawstwa, prasoznawstwa itd. Zasadą kierującą doborem publikacji jest wyłącznie temat. Nie selekcjonujemy materiału bibliograficznego wedle jego wartości poznawczej. Niekiedy, dla uczytelnienia informacji bibliograficznej, podajemy tylko krótkie komentarze lub objaśnienia do poszczególnych pozycji.

Bibliografia będzie stale przez zespół Ośrodka uzupełniana o nowe publikacje i rozszerzana o te, które ukazały się dawniej, a jeszcze nie zostały w niej odnotowane. Docelowo ma objąć całość literatury badawczej w interesującej nas tematyce, niezależnie od czasu ukazania się danej pozycji drukiem, języka jej narracji i metodologii. Zastosowaliśmy klasyczny podział na dwa rodzaje publikacji: opracowania i źródła. W osobnych podzbiorach zamieszczamy, gdy chodzi o źródła, prasę etniczną (bez rozpisywania jej zawartości na poszczególne pozycje), oraz opracowania ujmujące całościowo dzieje Ormian polskich. Wyodrębnione zostały także bibliografie, katalogi, inwentarze, rozmaite informatory, omówienia badań i słowniki biograficzne. Natomiast wraz z opracowaniami naukowymi podajemy noty o publikacjach popularyzujące wyniki badań.

Mamy nadzieję, że bibliografia okaże się pomocna dla wszystkich zainteresowanych tą samą problematyką, którą zajmujemy się w Ośrodku Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. Zapraszamy do współpracy w jej ulepszaniu i uzupełnianiu.

Back to top