Statut Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce

§ 1. Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce (dalej: Ośrodek) został utworzony uchwałą Rady Polskiej Akademii Umiejętności (dalej: PAU) z dnia 10 września 2019 roku.

Nazwa Ośrodka w języku wschodnioormiańskim brzmi:
Լեհաստանում Հայկական Մշակույթի Ուսումնասիրությունների Կենտրոն.

Nazwa Ośrodka w języku zachodnioormiańskim brzmi:
Լեհաստանի Հայկական Մշակոյթի Ուսումնասիրութիւններու Կեդրոն.

Nazwa Ośrodka w języku angielskim brzmi:
Research Center for Armenian Culture in Poland.

Nazwa Ośrodka w języku rosyjskim brzmi:
Центр исследований армянской культуры в Польше.

Nazwa Ośrodka w języku arabskim brzmi:
بولندا. في الأرمنية الثقافة بحوث مركز.

§ 2. Siedzibą Ośrodka jest Kraków.

§ 3. Wzór logotypu Ośrodka znajduje się w załączniku nr. 1. Logotyp Ośrodka używany będzie łącznie z logotypem PAU.

§ 4. Celem (misją) Ośrodka jest:
I. prowadzenie, inspirowanie i koordynowanie badań w zakresach: a) dziejów Ormian polskich, b) relacji pomiędzy Polską a Armenią w przeszłości i obecnie, c) dziedzictwa kulturowego diaspory ormiańskiej, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej;
II. upowszechnianie wyników badań w tych zakresach;
III. współpraca z innymi ośrodkami naukowymi, organizacjami wspierającymi badania naukowe oraz badaczami indywidualnymi, pracującymi w wyżej wymienionych zakresach.

§ 5. Swoją misję Ośrodek realizuje poprzez:
I. realizowanie zespołowych i indywidualnych projektów badawczych;
II. publikację opracowań naukowych i popularyzujących naukę, w tym monografii, artykułów, prac zbiorowych, bibliografii, słowników i encyklopedii;
III. poszukiwanie, digitalizowanie i edycję źródeł historycznych;
IV. edycję czasopisma naukowego poświęconego dziejom Ormian polskich pt. „Lehahayer”;
V. tworzenie i prowadzenie internetowego portalu wertykalnego (wortalu);
VI. organizację konferencji naukowych, odczytów i warsztatów badawczych oraz uczestnictwo w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty;
VII. krajową i zagraniczną wymianę osób oraz doświadczeń.

§ 6. Ośrodek działa w ramach struktury organizacyjnej Polskiej Akademii Umiejętności

§ 7. Struktura Ośrodka składa się z:
I. dyrektora;
II. zastępcy dyrektora;
III. pracowników badawczych;
IV. nieetatowych współpracowników;
V. Rady Ośrodka.

§ 8. Dyrektora powołuje prezes PAU, na wniosek przewodniczącego Rady Ośrodka oraz po zasięgnięciu opinii Rady PAU, na okres nie dłuższy niż 5 lat.

§ 9. Do zadań dyrektora należy:
I. zarządzanie bieżącymi sprawami Ośrodka;
II. określanie kierunków prac Ośrodka, dobór pracowników i współpracowników, wyznaczanie zadań i kierowanie ich pracą, nadzorowanie działalności wydawniczej, współpracy krajowej i międzynarodowej, definiowanie potrzeb Ośrodka;
III. reprezentowanie Ośrodka wobec Zarządu PAU i Rady Ośrodka;
IV. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;
V. przygotowanie w porozumieniu z sekretarzem generalnym i głównym księgowym PAU preliminarza budżetu Ośrodka.

§ 10. Zastępcę dyrektora powołuje w razie potrzeby prezes PAU na wniosek dyrektora Ośrodka i po zasięgnięciu opinii Rady PAU, na okres nie dłuższy niż 5 lat. Zadania zastępcy dyrektora określa dyrektor w porozumieniu z Zarządem PAU.

§ 11. Pracownicy badawczy Ośrodka zatrudniani są przez sekretarza generalnego PAU, na wniosek Dyrektora Ośrodka.

§ 12. Współpracownicy nieetatowi niezbędni do realizacji zadań Ośrodka, zatrudniani są przez sekretarza generalnego PAU, na wniosek Dyrektora Ośrodka na podstawie umów cywilno-prawnych. Realizują oni zadania zlecone (badawcze, translatorskie, inne zgodne z profilem Ośrodka).

§ 13. Rada Ośrodka liczy co najmniej 10, a nie więcej niż 20 członków, jest powoływana przez Radę PAU na kadencję 5-letnią, zbiera się co najmniej raz do roku na wniosek dyrektora, do jej kompetencji należy doradzanie w kwestiach merytorycznych, wspieranie działań Ośrodka, jego reprezentowanie z upoważnienia dyrektora oraz czuwanie nad stabilnością i kontynuacją istnienia Ośrodka. Rada wybiera swego przewodniczącego, przy czym wybór może zostać dokonany drogą elektroniczną. Rada może wyznaczyć syndyka, którego zadaniem jest dbanie o materialne potrzeby Ośrodka.

§ 14. Dochody Ośrodka składają się ze środków (por. pkt. 17, 18 i 19) wydzielonych z subwencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanej PAU w danym roku budżetowym, a także z darowizn, zasiłków, grantów i dotacji pochodzących z innych źródeł (z respektowaniem celów, na jakie zostają przyznane przez donatorów), oraz ze sprzedaży wydawnictw własnych. Ośrodek może podejmować płatne zlecenia i zadania eksperckie w zakresie swoich kompetencji, a dochody z tego tytułu włączane są do jego budżetu.

§ 15. Ośrodek działa w oparciu o plan merytoryczny i finansowy przedkładany Zarządowi PAU do końca października roku poprzedzającego właściwy rok kalendarzowy i zatwierdzany przez Radę PAU po uzyskaniu subwencji z MNiSW. Zmiany pozycji w planie finansowym wymagają akceptacji sekretarza generalnego PAU

§ 16. Zasady wydzielania środków przeznaczonych na finansowanie Ośrodka z subwencji MNiSzW dla PAU zawarte są w Załączniku nr. 2.

§ 17. Obsługę administracją i finansową Ośrodka zapewnia PAU, pobierając z tego tytułu 20% subwencji Ośrodka.

§ 18. Wszystkie decyzje dyrektora Ośrodka powodujące skutki finansowe są zatwierdzane przez głównego księgowego i sekretarza generalnego PAU.

§ 19. Zasady udzielenia lokalu Ośrodkowi zawarte są w załączniku nr 3.

§ 20. Wnioski o finansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych składane przez pracowników Ośrodka wymagają akceptacji dyrektora Ośrodka w porozumieniu z dyrektorem Biura i portfela projektów PAU oraz zgody Zarządu PAU.

§ 21. Składanie wniosków oraz realizacja zaakceptowanych projektów (grantów) odbywa się na zasadach obowiązujących w PAU.

§ 22. Ośrodek przygotowuje corocznie sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swych prac i składa je na ręce sekretarza generalnego PAU. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę PAU.

§ 23. Ośrodek tworzy własne zasoby biblioteczne poprzez zakupy, wymianę i darowizny, a także własne zasoby archiwalne, składające się z wytworzonej przez siebie i pozyskanej dokumentacji.

§ 24. Ośrodek prowadzi działalność wydawniczą we własnym zakresie, w oparciu o własne zasoby finansowe.

§ 25. W przypadku gdy dalsza praca Ośrodka w ramach PAU, z jakichkolwiek przyczyn, nie będzie mogła być kontynuowana, Ośrodek może zostać afiliowany przy innej (wybranej przez Radę Ośrodka) instytucji naukowej lub usamodzielnić się. W takiej sytuacji Ośrodek zachowuje prawo do swej nazwy, wszystkie nieruchomości, zasoby biblioteczne, archiwalne, wydawnicze i finansowe, które pochodzą ze środków własnych, darowanych lub przeznaczonych dla Ośrodka, a także prawa autorskie i internetowe zasoby informacyjne wypracowane przez pracowników badawczych i współpracowników Ośrodka.

§ 26. Odłączenie Ośrodka od PAU wymaga decyzji Rady Ośrodka oraz akceptacji Rady PAU i może nastąpić po przyjęciu sprawozdania rocznego i zamknięciu rozliczeń za dany rok budżetowy.

§ 27. Statut Ośrodka uchwala Rada PAU. Wszelkie zmiany Statutu wymagają zgody Zarządu i Rady PAU.

Back to top