Podstawową misją Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce jest organizacja i wspieranie badań nad dziejami Ormian polskich w kontekście historii Polski i Armenii, tworzenie instrumentarium badawczego w tym zakresie tematycznym, promocja badań polskich i wymiana doświadczeń ze środowiskami naukowymi na świecie zajmującymi się podobnymi tematami, a także wsparcie przedsięwzięć badawczych młodych uczonych.

Placówka działa w następujących płaszczyznach:

  1. realizacja indywidualnych programów badawczych w zakresie historii, sztuki, literatury, języka, zagadnień społeczno-ekonomicznych;
  2. krytyczna edycja źródeł rękopiśmiennych spisanych w etnolekcie ormiańsko-kipczackim, klasycznym języku ormiańskim (grabarze) i innych językach, w celu udostępnienia ich dla badań w różnych dziedzinach humanistyki;
  3. budowa wortalu internetowego, zawierającego raporty badawcze, pozyskiwane materiały źródłowe, opracowywane bibliografie, słowniki i katalogi oraz krytyczne edycje źródeł;
  4. wydawanie rocznika „Lehahayer” i serii monograficznej Biblioteka „Lehahayer”;
  5. organizacja konferencji i warsztatów o tematyce armenologicznej.
Back to top