Przedmiotem pierwszego marcowego seminarium OBKOP był referat dr. Franciszka Wasyla na temat podjętych przez niego badań nad małymi miasteczkami galicyjskimi, podsiadającymi zorganizowane wspólnoty ormiańskie. Na bazie doświadczeń swego poprzedniego projektu, którego rezultatem była książka pt. Sąsiedzi: historia wieloetnicznej wspólnoty w Kutach (Kraków 2017, grant Fuga IV Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego), referent przedstawił metodologiczne możliwości i problemy tego typu badań.

Więcej … Seminarium 4 marca 2020 roku

12 lutego 2020 roku, podczas seminarium, które gościnnie odbyło się w Sali pod Belkami Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Jakub Osiecki zreferował wyniki swych poszukiwań archiwalnych, dotyczących tematu „Kościół ormiański w XX wieku”. Po prelekcji odbyła się dyskusja.

Więcej … Seminarium 12 lutego 2020 roku

Podczas seminarium 30 stycznia 2020 roku omawiana była koncepcja przygotowania Encyklopedii Ormian polskich, zreferowana przez Andrzeja A. Ziębę. Encyklopedia jest pomyślana jako kompendium ukazujące w ujęciu interdyscyplinarnym usystematyzowany obraz społeczności, która działa na ziemiach polskich (w ich zmiennych granicach politycznych) od blisko 7 wieków, między wiekiem XV i XVIII była niezwykle istotnym elementem diaspory ormiańskiej w ówczesnym świecie, a odegrała też spektakularną rolę w kulturze Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej … Seminarium 30 stycznia 2020 roku

Kolejne seminarium Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce odbyło się z udziałem pracowników i współpracowników Ośrodka, a także przewodniczącego jego Rady. Poświęcone było dyskusji nad planami redakcyjnymi czasopisma „Lehahayer”. Powołana został także Komitet Redakcyjny serii Biblioteka „Lehahayer”, której edycja powierzona została oficynie Księgarnia Akademicka w Krakowie, od wielu lat specjalizującej się w wydawnictwach armenologicznych i armenistycznych.

Więcej … Seminarium 30 października 2019 roku

Drugie seminarium Ośrodka miało charakter wewnętrzny. Poświęcone było dyskusji nad kierunkami badań, podejmowanych w obrębie Ośrodka i we współpracy z innymi instytucjami. Wśród kilku projektów zespołowych największą wagę ma mieć dalsza realizacja serii Pomniki dziejowe Ormian polskich, we współpracy z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie i w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, edycja rocznika „Lehahayer” przy wsparciu Fundacji Lanckorońskich, budowa elektronicznego instrumentarium badawczego oraz skanowanie źródeł do dziejów Ormian polskich w zbiorach Lwowa, Wenecji i Watykanu.

Więcej … Seminarium 3 października 2019 roku

Back to top