W Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich znajduje się kolekcja dokumentów (niemal 350 kart) z ostatniej ćwierci XVIII wieku i pierwszej połowy XIX wieku. Pochodzi ona z Podola pod zaborem rosyjskim, najprawdopodobniej ze zbiorów Feliksa Barczewskiego, sędziego granicznego i właściciela majątków ziemskich. Wstępnie wiadomo, że zbiór zawiera m.in.: korespondencję; materiały dotyczące majątków ziemskich, np. Raszków, Łopatyńce, Olszanka Wołoska (w tym inwentarz tej wsi z 1801 roku); wypisy z ksiąg grodzkich województwa bracławskiego; dokumenty sądowe m.in. z Winnicy, Kamieńca Podolskiego; dokumenty dotyczące spraw z kapitułą kamieniecką i tamtejszych kościołów. Archiwalia te są w większości spisane w języku polskim, część – w języku rosyjskim. Zbiór stanowił prawdopodobnie fragment dawnego archiwum prywatnego lub innego, o czym świadczą sygnatury fascykuł. W tym roku Fundacja poddała całą tę kolekcję konserwacji zabezpieczającej, która umożliwia w niedługiej  przyszłości zewidencjonowanie jej w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA) i udostępnienie inwentarza oraz kopii cyfrowych dokumentów na stronie Archiwum pod adresem: www.szukajwarchiwach.gov.pl.

Back to top