Od marca do maja 2020 roku trwały ostatnie prace edytorskie nad książką The Armenian Church in Soviet Armenia autorstwa Jakuba Osieckiego. Publikacja przygotowana została przez nowojorską filię „Peter Lang Publishing Group” – wydawnictwa o ponad 40-letnim doświadczeniu edytorskim w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z siedzibą główną w Bernie w Szwajcarii. Tłumaczenie na język angielski wykonał Paweł Siemianowski i Artur Zwolski z Krakowa. Książka trafi do czytelników pod koniec czerwca tego roku. Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce przyczynił się do tej edycji.

Więcej … Amerykańska edycja książki dra Jakuba Osieckiego

Dnia 29 marca 2020 roku w Krakowie zmarł Krzysztof Penderecki, światowej sławy kompozytor, dyrygent i pedagog polski. Pochodził z rodziny o korzeniach ormiańskich. Wielokrotnie wspominał w tym kontekście postać swej babki, Eugenii Szyłkiewicz. W wywiadzie udzielonym Markowi Grigorianowi mówił:

W domu u babki wszystko było urządzone zgodnie z ormiańskimi tradycjami, choć ona sama nie mówiła po ormiańsku. Urodziła się we wschodniej Polsce, w Stanisławowie. Świetnie ją pamiętam, była cudownym człowiekiem, bardzo ciepłym. I opiekuńczą babcią. Byliśmy sobie bardzo bliscy.

Więcej … Krzysztof Penderecki

W semestrze letnim r. akad. 2019/2020 przebywała w Uniwersytecie Jagiellońskim jako stypendystka Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego p. Vaneni M. Petrosyan. Z tej okazji odbyło się z nią spotkanie pracowników i współpracowników Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. Po zapoznaniu się z działalnością Ośrodka, p. Petrosyn przedstawiła swe zainteresowania i plany badawcze. Omówione zostały kierunki wzajemnej współpracy.

Więcej … Spotkanie z Vaneni M. Petrosyan

Przedmiotem pierwszego marcowego seminarium OBKOP był referat dr. Franciszka Wasyla na temat podjętych przez niego badań nad małymi miasteczkami galicyjskimi, podsiadającymi zorganizowane wspólnoty ormiańskie. Na bazie doświadczeń swego poprzedniego projektu, którego rezultatem była książka pt. Sąsiedzi: historia wieloetnicznej wspólnoty w Kutach (Kraków 2017, grant Fuga IV Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego), referent przedstawił metodologiczne możliwości i problemy tego typu badań.

Więcej … Seminarium 4 marca 2020 roku

12 lutego 2020 roku, podczas seminarium, które gościnnie odbyło się w Sali pod Belkami Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Jakub Osiecki zreferował wyniki swych poszukiwań archiwalnych, dotyczących tematu „Kościół ormiański w XX wieku”. Po prelekcji odbyła się dyskusja.

Więcej … Seminarium 12 lutego 2020 roku

Podczas seminarium 30 stycznia 2020 roku omawiana była koncepcja przygotowania Encyklopedii Ormian polskich, zreferowana przez Andrzeja A. Ziębę. Encyklopedia jest pomyślana jako kompendium ukazujące w ujęciu interdyscyplinarnym usystematyzowany obraz społeczności, która działa na ziemiach polskich (w ich zmiennych granicach politycznych) od blisko 7 wieków, między wiekiem XV i XVIII była niezwykle istotnym elementem diaspory ormiańskiej w ówczesnym świecie, a odegrała też spektakularną rolę w kulturze Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej … Seminarium 30 stycznia 2020 roku

Kolejne seminarium Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce odbyło się z udziałem pracowników i współpracowników Ośrodka, a także przewodniczącego jego Rady. Poświęcone było dyskusji nad planami redakcyjnymi czasopisma „Lehahayer”. Powołana został także Komitet Redakcyjny serii Biblioteka „Lehahayer”, której edycja powierzona została oficynie Księgarnia Akademicka w Krakowie, od wielu lat specjalizującej się w wydawnictwach armenologicznych i armenistycznych.

Więcej … Seminarium 30 października 2019 roku

Back to top